Tækniefni

Almenn ákvæði 

Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar (Samorka  ágúst 2009) gilda á orkuveitusvæði Orkubús Vestfjarða ohf.

Með umsókn um heimtaug þarf að fylgja eftirfarandi: 

  1. Byggingarleyfi frá viðkomandi byggingaryfirvöldum. 
  2. Afstöðumynd sem sýnir húsið og næsta umhverfi í mælikvarða 1:500. 
  3. Rafteikning sem sýnir a.m.k. inntak heimtaugar og sniðmynd af aðaltöflu.

Sérákvæði

Fyrir heimtaugar greiðist samkvæmt gildandi verðskrá Orkubúsins. Heimtaug skal greiða áður en hafist er handa um lagningu hennar, þ.e.a.s. eftir að Orkubúið hefur staðfest, að öll skilyrði til afgreiðslu heimtaugar hafi verið uppfyllt. Sama gildir um heimtaugar sem lagðar eru samkvæmt sérstökum kostnaðarútreikningi, svo sem sumarhúsaheimtaugar, sveitaheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar. Nauðsynlegt er að sækja um heimtaugar með góðum fyrirvara. Þess skal þá gætt, að reglum Orkubúsins og skilmálum sé fylgt. Sé þar einhverju ábótavant, getur það valdið töfum á afgreiðslu heimtaugarinnar.

Öll ný einbýlishús og raðhús á þéttbýlisstöðum eiga að vera með þriggja fasa rafmagni. Jafna skal álagi neysluveitna á fasa eftir því sem kostur er og tengja þriggja fasa tæki á þrjá fasa.

Nýir sumarbústaðir eða ný hús þar sem ekki er dagleg viðvera, Orkubúið getur krafist að sérstakur mælikassi verði settur upp utan á viðkomandi húsi. 

11.07.2008.

Tæknilegir tengiskilmálar - PDF skjal

t_image4b9503042c1af.jpg

Litamerkingar lágspennustrengja

Mikilvægar upplýsingar um litamerkingar lágspennustrengja, samkvæmt íslenskum staðli SAM HD 308 S2.

PDF skjal
t_image49b7971847b21.jpg

Almennar reglur um Spennistöðvar í þéttbýli

t_image49b7976b3486d.gifÍ aðalatriðum er um þrenns konar spennistöðvabyggingar að ræða.

  1. Hverfisspennistöð í eigin húsnæði Orkubúsins. 
  2. Hverfisspennistöð í húsnæði notanda, venjulega stærsta notanda í hverfinu. 
  3. Spennistöð ætluð einum notanda og staðsett í húsnæði hans.

Í öllum þrem tilvikum þarf húsnæðið og allur frágangur búnaðar að uppfylla reglugerð um raforkuvirki og reglur um eldvarnir.

Í tilvikum 1 og 2 er krafa frá Orkubúinu um óhindrað aðgengi til spennistöðvarinnar utan frá, til allra aðgerða sem kunna að vera nauðsynlegar vegna rekstrar, þar með taldar strenglagnir.

Í tilvikum 2 og 3 ber sérstaklega að hafa í huga eldtrausta þéttingu á raflögnum (t.d. stofnlögn) til annarra hluta hússins. Loftræstingarbúnaður uppfylli kælingarþörf fyrir spenni (loftræstikerfið má ekki vera samtengt öðrum loftræstikerfum) og sé hann útfærður samkvæmt kröfum eldvarnareftirlits og Brunamálastofnunar. Á spennistöðinni skal vera eldvarnarhurð. Í spennistöðinni má enginn búnaður vera annar en sá sem nauðsynlegur er vegna reksturs spennistöðvarinnar og er í umsjón Orkubúsins.
Engar lagnir sem tilheyra húsinu, þ.e. vatn, skolp, sími, eða neitt annað má liggja í gegn um spennistöðvarrýmið. 

Engum öðrum en starfsmönnum Orkubúsins eru fengnir í hendur lyklar að spennistöðvum enda eiga þeir einir þangað erindi.

Í tilviki 3 getur Orkubúið þurft að sætta sig við það, að hafa ekki óhindraðan aðgang að spennistöðinni eins og lýst er hér að framan. Í slíku tilfelli greiðir notandinn allan stofnkostnað við húsnæði og búnað stöðvarinnar og tengingu hennar við rafkefi Orkubúsins. enda verða aðrir notendur ekki tengdir við spennistöðina. Orkubúið sér um daglegan rekstur og venjulegt viðhald stöðvarinnar, en notandinn greiðir allan kostnað sem hlotist getur af endurbótum eða endurnýjun búnaðar í stöðinni. Notanda er skylt að tryggja, að ætíð sé greiður aðgangur að hurð spennistöðvarinnar og fulltrúi Orkubúsins getur ávallt, án sérstaks leyfis, farið í spennistöðina þegar húsið er opið. Hinsvegar hefur Orkubúið ekki áhuga fyrir því að hafa lyklavöld að húseignum annarra. Í slíkum tilvikum sem þessu staðsetur Orkubúið háspennuvarrofa fyrir spenninn utan spennistöðvarinnar, (í annarri spennistöð) og getur því hvenær sem er rofið rafmagn til hennar ef nauðsyn krefur, án þess að fara í stöðina.

Tæknilegir skilmálar hitaveitna

Tæknilegir skilmálar hitaveitna - THH - 2012.
Útgefandi: Samorka, samtök orku- og veitufyrirtækja